DỰ ÁN : Nhà ở – Anh Mạnh – Đông Anh

DỰ ÁN : Nhà ở

Chủ đầu tư: Anh Mạnh

Địa chỉ : Đông Anh , Hà Nội
Kinh phí đầu tư : 250.000.000.

Trả lời